Ministři vnitra

Níže jsou doložena rozhodnutí ministrů vnitra k policejní ochraně výzkumu Konopí je lék v letech 2015 - 2019, tedy jen za období, kdy byl premiér Andrej Babiš s uvedenými ministry vnitra ve vládě (4.2.2019, č.j. MV-995-3/SO-2019, 15.1.2019, č.j. MV- 287-4/KM-2019, 5.3.2018, č.j. MV -25412-2/KM-2018 a 22.7.2015, č.j. MV-106071-1/KM-20154.2.2019, č.j. MV-995-3/SO-2019, 15.1.2019, č.j. MV- 287-4/KM-2019, 5.3.2018, č.j. MV -25412-2/KM-2018 a 22.7.2015, č.j. MV-106071-1/KM-2015)

➽ Jan Hamáček➽ Lubomír Metnar➽➽ Primátor a poslanec Martin Novotný k vedoucímu výzkumu Konopí je lék Mgr. Dušanu Dvořákovi
➽➽ Milan Chovanec

Pátá stížnost ministru vnitra a policejnímu prezidentovi ze dne 25.12.2017

Cannabis is The Cure, z.s., IČ: 266 70 232, Přichystalova 180/14, 779 00 Olomouc, ID: 4ex7c9p
Ministr vnitra ČR a Policejní prezident Policie ČR
Dne 25.12.2017


I.
Dne 10.8. předalo MV ČR pod MV- 97821-2/SSL-2017 Msp ČR spis s důkazy mučení občanů zapojených do výzkumu Konopí je lék státními orgány, což Msp odmítlo šetřit s odůvodněním, že věc spadá do působnosti policie. Ode dne 28.10.2017 podala asociace Cannabis is The Cure,z.s. ministru vnitra a policejnímu prezidentovi již pět stížností od na nevydání informací žádaných vydat dne 9.10.2017 Ministerstvo vnitra ČR (MV-127570/KM-2017 et. č.j. MV-125922-2/KM-2017, č. j. MV-125922-6/KM-2017, č. j. MV- 9501-2/KM-2017) a Policejní prezidium ČR (č. j. PPR-27900-6/ČJ-2017-990140 et PPR-30326-2/ČJ-2017-990210-PD) ve spojení s námitkou ze dne 30.11.2017 na rozhodnutí MV ČR ze dne č.j. 13.11.2017 pod č.j. MV-12750-7/KM-2017, že Policejní prezidium není povinno vydat jeden souhrnný dokument s žádanými informacemi, nevyjádřilo se ke vadným a separátním podáním policie a stížnostem na ně a nevydáním informací MV ČR. Žádané informace jsou uvedeny níže v příloze.


II.
Stížnost podávaná od 11.5.2011 každoročně a opakovaně na nešetřené trestní podněty podávané od 21.8.2009 na vědomí státním zastupitelstvím a policii zřizovateli Edukativní konopné kliniky, viz http://pravnistat.blogspot.cz na důvodně podezřelé pachatele (nejen) na OSZ a OS v Prostějově, viz výpověď ze dne č.j. KRPM– 106813-12/ČJ – 2017- 141215, viz http://policie-cr.blogspot.cz , viz správní spis.


III.
Třetí stížnost na jednání České pošty,s.p. a nevydání žádaného příkazu ministra vnitra k dodávání a přesměrování pošty a datové schránky a nečinnost k námitce na rozhodnutí MV ČR ze dne 8.11.2017 č. j. MV-128684-2/EG-2017 k účelovému vymazání datové schránky Dušana Dvořáka Českou poštou někdy v září nebo říjnu 2017 od cca 25.1.2017 do cca 25.7.2017 a stížnost na nepravdivost rozhodnutí České pošty v této věci dne 6.11.2017 č.j. ČP/238465/2017/DICTG


IV.
Třetí dodatek stížnosti ze dne 11.12.2017 na porušení zákona č. 82 /1998 Sb. vadným úředním zabráním NTB (notebook) asociace Cannabis is The Cure,z.s. dne 17.10.2016 policií dle rozhodnutí Okresního soudu v Prostějově dne 4.10.2017 sp.zn. 3 T 131/2017 a způsobení škod asociaci Cannabis is The Cure,z.s. více než 100 tisíc Kč s důvodným podezřením a doloženými důkazy, že k porušení zákona došlo vinou dozorového Okresního státního zastupitelství v Prostějově, které odmítalo uznat vlastníka NTB účastníkem trestního řízení a poškozeného, což je řešeno ústavní stížností sp. zn. IV. ÚS 3899/2017.
V příloze dokládáme důkazy, že OSZ v Prostějově (doloženo rozhodnutí ze dne 16.6.2011 k trestnímu podnětu ze dne 11.5.2011) opakovaně zakazuje šetřit trestní podněty zřizovatelů Edukativní konopné kliniky (Ateliér ALF,z.s., Konopí je lék,z.s. a Art Language Factory,z.s.), které asociace Cannabis is The Cure,z.s. v souladu s § 50 tr. ř. a 441 o.z. zastupuje.
Dne 25.12.2017
Mgr. Dušan Dvořák
--------------------------------------------


Cannabis is The Cure, z.s., IČ: 266 70 232, Přichystalova 180/14, 779 00 Olomouc, ID: 4ex7c9p
Ministr vnitra ČR a Policejní prezident P ČR dne 7.11.2017
Dále také dne 7.11.2017 adresováno: České poště, s.p. a Krajskému státní zastupitelství v Ostravě adresováno k přijetí opatření k bodu A) a bodu 3) níže, VOP k průtahům a nečinnosti při porušování správního řádu ze strany policie a MV ČR od roku 2009 - 2017.
Věc: Opakovaná stížnost ministru vnitra a policejnímu prezidentovi na A. letité nevyšetřování důvodných podezření na spáchání tr. činů dle §§ 401 a 149, odst 4 tr. zákoníku řádně označených podezřelých k tomu příslušným útvarem pro organizovaný zločin (včetně šetření soudních znalců vydávajících vědomě nepravdivé posudky), B. ev. předávání trestních podnětů nepříslušnému Msp ČR ev. zneužitým spolupachatelům z řad prostějovské Policie ČR, C. průtahy policie při vydání NTB asociace Cannabis is The Cure,z.s. (zabráno dne 17.10.2016 v sídle asociace) přes nařizující rozhodnutí Okresního státního zastupitelství v Prostějově a Okresního soudu v Prostějově dne 4.10.2017 č.j. 3 T 131/2017 a dále:
1) stížnost ministru vnitra na rozhodnutí MV ČR dne 6.11.2017 č.j. MV-125922-6/KM-2017 (viz příloha)
2) stížnost ministru vnitra a policejnímu prezidentovi na rozhodnutí NPC Policie ČR ze dne 2.11.2017 č.j. NPC-1668-1/ČJ-2017-2200KR (viz příloha) a dále
3) dodatek stížnosti ministru vnitra na jednání České pošty, s.p. ze dne 2.11. 2017 (viz níže) a urgence přikazujícího rozhodnutí ministra vnitra řediteli České pošty, s.p. k a) nápravě dat vymazané datové schránky Dušana Dvořáka Českou poštou, s.p. za období od 22.1.-27.7.2017 přes doložený důkaz oznámení České pošty, že Datový trezor datové schránky předsedy asociace Cannabis is The Cure,z.s. Dušana Dvořáka vyprší až dne 21.11.2017 a b) stížnosti na doručování poštovních zásilek na poštovní adresy zřizovatelů Edukativní konopné kliniky a vedoucího výzkumu Konopí je lék (Cannabis is The Cure) Dušana Dvořáka (Konopná apatyka královny koloběžky první, 798 55 Ospělov 6) nikoliv do datové schránky k tomu zmocněné asociace Cannabis is The Cure,z.s. a nebo do datové schránky vedoucího výzkumu Dušana Dvořáka a c) žádosti o zrušení datového schránky Dušana Dvořáka ke dni 17.listopadu 2017 a přesměrování odesílaných podání justičních a exekutivních orgánů Dušanu Dvořákovi do datové schránky asociace Cannabis is The Cure,z.s.
Odůvodnění:
K bodům 1 a 2: Dne 9.10.2017 byly do datových schránek MV ČR a Policejního prezidia podány níže uvedené žádosti o informace. Do dne 7.11.2017 MV ČR a Policejní prezidium informace nevydalo, a to ani v rozhodnutí MV ČR dne 6.11.2017 č.j. MV-125922-6/KM-2017. Jak je doloženo níže, přes opakované stížnosti Policejnímu prezidiu a MV ČR na separátní a vadně označená rozhodnutí policejních útvarů k dílčímu vydávání žádaných informací včetně NPC, ředitel NPC Policie ČR dne 2.11.2017 č.j. NPC-1668-1/ČJ-2017-2200KR opětovně rozhodl separátně, namísto aby věc postoupil povinnému Policejnímu prezidiu a to vydalo jedno jediné souhrnné rozhodnutí a) a sdělilo cenu za vyhledání informací a b) vydalo rozhodnutí k žádosti o informace ze dne 9.11.2017, kde budou rozhodnutí jednotlivých policejních útvarů tvořit pouze a jen zdroj předmětné vydané informace. Proti těmto průtahům podáváme stížnost a k bodu 3 dokládáme ilustrativní příklad:
K bodu 3: Okresní státní zastupitelství v Olomouci (viz níže) Dušanu Dvořákovi, 12.1.1962, 798 55 Ospělov 6 opakovaně zasílá rozhodnutí poštou namísto do datové schránky a dokonce poštou zasílá i ta rozhodnutí, která se po nedoručení vrací zpět namísto vhození do schránky a doručení fikcí. Toto jednání je nejen nezákonné, ale při opakování hraničí se zneužíváním funkce, neboť má nejen finanční , ale také sociální dopady jako je extrémní ztráta času s vyzvedáváním doručené pošty v obci Hvozd. Stejně tak nezákonně jedná vůči členům asociace Cannabis is The Cure,z.s. Krajský soud v Ostravě, pobočka v Olomouci, Vrchní soud v Olomouci, Česká televize a další státní orgány. Předseda Vrchního soudu v Olomouci si dokonce vymyslel, viz příloha, že naše datová schránka schránka je nefunkční. Žádáme vědět od KSZ v Ostravě, na základě jakých interních nařízení tak OSZ v Olomouci činí, protože toto nezákonné jednání již bylo OSZ v Olomouci vytýkáno.
Dne 7.11.2017
Dušan Dvořák , předseda asociace Cannabis is The Cure,z.s.
Od: Česká pošta <ceskaposta@cpost.cz>
Datum: 6. listopadu 2017 15:56
Předmět: Informace o Vaší zásilce RR209346438CZ
Vážený zákazníku, dne 6.11.2017 jsme učinili pokus o doručení zásilky Úřední psaní standard s podacím číslem RR209346438CZ od odesílatele Okresní státní zastupitelství v Olomouci. Doručovací pokus na adrese 6/0, 79855 Ospělov nebyl úspěšný. Vaše zásilka je uložena a připravena k vyzvednutí na poště: č.p. 90 79855 Hvozd u Prostějova, tel.: 582383185. Hodiny pro veřejnost pro vyzvednutí zásilky:
Po
8:00
-
11:30
15:00
-
16:30
Út
8:00
-
11:30
15:00
-
16:30
St
8:00
-
11:30
15:00
-
16:30
Čt
8:00
-
11:30
15:00
-
16:30
8:00
-
11:30
15:00
-
16:30
So
zavřenoNe
zavřenoPočet dní, po které bude Vaše zásilka uložena (úložní doba): 10. Zásilku si vyzvedněte nejpozději do 16.11.2017. Nevyzvednete-li si zásilku do výše uvedeného termínu, bude zásilka vrácena zpět odesílateli. Potřebujete si u uložené zásilky prodloužit úložní dobu pro její vyzvednutí, nebo by Vám vyhovovalo opakované doručení Vaší zásilky? Přizpůsobte si doručení na míru Vašim potřebám prostřednictvím aplikace Změna doručení online. Pohyb své zásilky můžete sledovat na internetu ve Sledování zásilky, nebo prostřednictvím mobilní aplikace Pošta Online. Tip České pošty: Vytiskněte si čárový kód a zjednodušte si práci s Vaší zásilkou! Předložením čárového kódu na poště urychlíte vydání Vaší zásilky. Děkujeme, že využíváte naše doručovací služby. S přáním příjemného dne Vaše Česká pošta


Cannabis is The Cure, z.s., IČ: 266 70 232, Přichystalova 180/14, 779 00 Olomouc, ID: 4ex7c9p

Ministerstvo vnitra ČR a Policejní prezidium

Věc: Stížnost na jednání České pošty,s.p. s vymazáním datové schránky a poštovního doručování s žádosti o přikazující rozhodnutí ministra vnitra ze dne 24.10.2017, viz příloha s důkazními dodatky do 2.11.2017 a opakovaná stížnost na průtahy vydání NTB (zabráno 17.10.2016!) policií přes rozhodnutí soudu dne 4.10.2017, viz níže.

Děkuji za sdělení přijatých opatření také k níže uvedeným podáním, aby nedošlo k vědomému porušování předpisů.

Dne 3.11.2017

Dušan Dvořák, MMCA, předseda asociace Cannabis is The Cure,z.s.

Ministerstvo vnitra ČR a Policejní prezidium P ČR

Věc: Stížnost na níže uvedené vědomě nezákonné rozhodnutí Krajského ředitelství policie hl. města Prahy a Obvodního ředitelství policie Praha III porušující vědomě správní a trestní řád, občanský a trestní zákoník (zneužívání funkce) a informační zákon

Odůvodnění
Přes podanou níže uvedenou stížnost na porušovaní výše uvedených předpisů ze dne 24.10.2017 a ze dne 31.10.2017 nám Krajské ředitelství policie hl. města Prahy dne 1.1.2017 č.j. KRPA-376983/ČJ-2017-001357 zaslalo do datové schránky asociace Cannabis is The Cure,z.s. rozhodnutí Obvodního ředitelství policie Praha III ze dne 31.10.2017 č.j. KRPA-37698-5-ČJ-2017-001357 – viz příloha – ve kterém je rozhodnuto, že za žádost asociace Cannabis is The Cure,z.s. o informace ze dne 9.10.2017 (viz rozhodnutí Policejního prezidia č. j. PPR-27900-6/ČJ-2017-990140 dne 13. 10. 2017) má předseda asociace Cannabis is The Cure,z.s. jako fyzická osoba Dušan Dvořák, nar. 12.1.1962 v Olomouci uhradit 2008,- Kč, když celkovou částku za vyhledání žádaných informací i Praze I, II, IV a VII mají sdělit nejpozději do 9.11.2017 povinné státní orgány, kterými jsou MV ČR a Policejní prezidium P ČR, kterým byla žádost dne 9.10.2017 adresována. MV ČR a Policejní prezidium mají učinit rozhodnutí o platbě za vyhledávání informací souhrnně, rozhodně nikoliv vůči vedoucímu výzkumu Konopí je lék (Cannabis is The Cure) Dušanu Dvořákovi jako fyzické osobě, ale vůči asociaci Cannabis is The Cure,z.s zastupující dle § 50 tr.ř. a § 441 o.z. a § 26 odst. 3 o.s.ř. a § 35 odst. 4 s.ř.s. poškozené a diskriminované členy výzkumu a zřizovatele Edukativní konopné kliniky, kterými jsou poškozené nevlání organizace Ateliér ALF,z.s., Konopí je lék, z.s. a Art Language Factory,z.s.

Dne 1.11.2017

Dušan Dvořák, MMCA, předseda správní rady a první statutární zástupce asociace Cannabis is The Cure, z.s., Mgr. Ivan Chalaš, místopředseda správní rady a druhý statutární zástupce asociace Cannabis is The Cure, z.s. a Bc. Hana Langová, členka správní rady a třetí statutární zástupce asociace Cannabis is The Cure, z.s.
Pozn. Od 1.1.2010 vstoupil v platnost §§ 12, ods. 2, 28, 31, odst. 1, 149 odst. 4, 150, odst. 2 a 289 ods. 3 trestního zákoníku a od 1.1.2014 vstoupil v platnost zákon o veřejných rejstřících a občanský zákoník a byla ukončena platnost zákona o sdružování občanů. Pokud MV ČR a Policie ČR tuto změnu nezaznamenala, doporučujeme se informovat ve Strakově akademii, Parlamentu nebo Parlamentním institutu.
--------------------------------------

Cannabis is The Cure, z.s., IČ: 266 70 232, Přichystalova 180/14, 779 00 Olomouc, ID: 4ex7c9p


Ministerstvo vnitra ČR a Policejní prezidium P ČR


Věc: Stížnost na rozhodnutí č.j. MV-125922-2/KM-2017 ze dne 30.10.2017 a stížnost na rozhodnutí Policejního prezidia ze dne 26.10.2017 č. j. PPR-29650-2/ČJ-2017-990210-PD

Odůvodnění
 1. Policejní prezidium dne 26.10.2017 pod č. j. PPR-29650-2/ČJ-2017-990210-PD rozhodlo, že trestní podněty na důvodně podezřelé pachatele z Okresního státního zastupitelství a Okresního soudu v Prostějově předává těmto institucím namísto útvaru pro organizovaný zločin, který toto jednání bez jakéhokoliv odůvodnění od roku 2012 opakovaně odmítá šetřit.
 2. V uvedeném rozhodnutí MV ČR č. j. MV-125922-2/KM-2017 dne 30.10.2017 vědomě nepravdivě uvedlo, že nerozumí, proč a co vlastně jsme dne 21. 10. 2017 MV ČR zaslali, když jsme zcela jednoznačně uvedli, že podáváme, citujme Odvolání a návrh na přezkum rozhodnutí KŘPOK ze dne 18.10.2017 Č. j.KRPM-117117-9-ČJ-2017-140066-S-MK nevyloučit zneužité prostějovské policisty z vyšetřování, když jsou ve střetu zájmů a možném podezření, viz důkazy v příloze. Dušan Dvořák, předseda“. K tomuto odvolání a návrhu na přezkum jsme doložili jak uvedené rozhodnutí Krajského ředitelství ředitelství policie Olomouckého kraje, tak další důkazy střetu zájmu prostějovských policistů šetřit sebe sama a šetřit prostějovské soudce a státní zástupce, se kterými se policisté na (MV ČR opakovaně) doložených zločinech spolupodíleli. Viz bod 4 níže, viz přílohy. Domníváme se, že MV ČR nemůže jen tak přehlížet (ne)činnost Policie ČR, když bylo MV ČR opakovaně doloženo, že jak státní zastupitelství, tak justice a ministerstvo spravedlnosti je nečinné a odmítá spáchané zločiny projednat.

Dne 31.10.2017

Dušan Dvořák, MMCA, předseda asociace Cannabis is The Cure,z.s.
---------------------------

Cannabis is The Cure, z.s., IČ: 266 70 232, Přichystalova 180/14, 779 00 Olomouc, ID: 4ex7c9p


Ministerstvo vnitra ČR a Policejní prezidium P ČR

Věc: Stížnost na porušování zákona o informacích a správního a trestního řádu
Odůvodnění

 1. MV ČR v rozporu s informačním zákonem dodnes neodpovědělo na žádost o informace ze dne 9.10.2017 uvedenou níže a adresovanou společně s jinými otázkami Policejnímu prezidiu P ČR. Žádáme informace vydat!

 1. Dne 24.10. 2017 jsme podali stížnost Policejnímu prezidiu, že nám k uvedené žádosti ze dne 9.10.2017 evidované pod č.j. PPR-27900-6/ČJ-2017-990140 odpovídají jednotlivé policejní útvary separátně, přestože jsme těmto útvarům policie žádnou žádost nepodali a takové jednání porušuje správní řád. Jak je doloženo níže, stížnost jsme dne 24.10.2017 adresovali všem označeným útvarům policie. Avšak Kriminalistický ústav dne 27.10. 2017 č. j. KUP-8329-5-ČJ-2017-2305K0 stížnost na tento postup namísto věcného postoupení Policejnímu prezidiu postoupilo ryze účelově a formalisticky Ministerstvu vnitra k rozhodnutí. Analogicky rozhodlo Krajské ředitelství policie Olomouckého kraje dne 30.10.2017 č.j. KRPM-128907-9/ČJ-2017 -1405UO, když žádáme oprávněně jedno jediné souhrnné rozhodnutí Policie ČR k této věci a to od povinného, kterým je Policejní prezidium. Takto by MV ČR řešilo separátně řadu stížností, ač byla podána jedna jediná žádost o informace. Žádáme tímto MV ČR, aby Policii ČR nařídilo, aby Policejní prezidium vydalo jedno souhrnné rozhodnutí!

 1. Dále Policejnímu prezidiu stěžujeme nezákonné jednání prostějovské policie, která dne 23.5. 2017 rozhodla, že dne 17.10.2016 zabavený NTB nesloužil k trestné činnosti. Teprve přes řadu stížností policii, zastupitelství a soudu dne 4.10.2017 Okresní soudu v Prostějově pod č.j. 3T 131/2017- 249 rozhodl, že policie má NTB vydat a my ihned po policii žádali vydat NTB, policie dodnes NTB nevydala a nedopravila NTB tam, kde jej nezákonně dne 17.10.2016 zabavila, tj. na adresu sídla asociace Cannabis is The Cure,z.s. (viz rozhodnutí soudu v příloze).

 1. Dále Policejnímu prezidiu opakovaně stěžujeme rozhodnutí Krajského ředitelství policie ČR, aby důvodně podezřelé pachatele z Okresního státního zastupitelství a Okresního soudu v Prostějově (viz trestní podnět ze dne 6.10.2017 č.j. č.j. KRPM– 106813-12/ČJ – 2017- 141215 v příloze a podněty zřizovatelů Edukativní konopné kliniky od roku 2010 – 2016 v příloze) šetřili prostějovští policisté, kteří na těchto zločinech participovali. Přestože věc prošla interním šetřením policie stran napadané podjatosti, Krajské ředitelství policie Olomouckého kraje dne 18.10.2017 pod č. j.KRPM-117117-9/ČJ-2017-140066-S-MK podnět přenechalo šetřit prostějovskou policii.

 1. Rozhodně žádáme šetřit kriminální jednání vedoucí OSZ v Prostějově JUDr. Kezniklové, která trestní podněty zakazuje policii šetřit od roku 2011 a jak je v příloze doloženo na rozhodnutí ze dne 26.10.2017 č.j. SIN 7/2017 dokonce zakazuje vložit do trestních řízení důkazní listiny, kdy je OSZ v Prostějově opakovaně marně žádáno, aby došlo k obnově žalobních řízení Dušana Dvořáka, nar. 12.1.1962, 798 55 Ospělov 6 č.j. 1 ZT 244/2010, č.j. 1 ZT 55/2012 a č.j. 1 ZT 108/2013, kdy byly tyto obžaloby OSZ v Prostějově na Dušana Dvořáka staženy pro jeho údajnou nepříčetnost, což vyloučil znalecký ústav Bohnice dne 12.12.2016 a bylo doloženo do spisu, avšak policie a státní zastupitelství od roku 2014 – 2017 odmítá šetřit soudní znalce, kteří zpracovali na Dušana Dvořáka nepravdivé posudky v roce 2012-2014 pro trestní řízení Dušana Dvořáka u OS v Olomouci č.j. 5 Nt 120/2014 a trestní řízení u OS v Prostějově č.j. 2 T 104/2010 a č.j. 2 T 65/2011, resp OSZ v Prostějově č.j. 1 ZT 244/2010, č.j. 1 ZT 55/2012 a č.j. 1 ZT 108/2013 , ve kterých znalci (MUDr. Hosák, MUDr. Musilová, MUDr. Kučerová, MUDr. Zmeková) vědomě nepravdivě tvrdili , že Dušan Dvořák byl v letech 2008 – 2012 vždy od dubna do září nepříčetný, tedy v době, když roste v Ospělově každoročně soudně exekuované konopí a MUDr. Hosák a MUDr. Musilová dokonce žádali OS v Olomouci ústavní ochrannou léčbu Dušana Dvořáka, pro což nebyl žádný odborný důvod, stejně jako ochranná ambulantní léčba navrhovaná MUDr. Kučerovou a MUDr. Zmekovou. Žádáme, aby vnitřní oddělení policie toto nezákonné jednání šetřilo.

Dne 30.10. 2017
Dušan Dvořák, MMCA, předseda asociace Cannabis is The Cure,z.s.
Přílohy

Cannabis is The Cure, z.s., IČ: 266 70 232, Přichystalova 180/14, 779 00 Olomouc, Datová schránka: 4ex7c9p


Policejní prezidium Policie ČR
adresováno rovněž

 • Krajské ředitelství policie Olomouckého kraje, tř. Kosmonautů 189/10, 77900 Olomouc, ID: 6Jwhpv6, rozhodnutí č.j. KRPM-128907/ČJ-2017-1412UO ze dne 24.10.2017

 • Krajské ředitelství policie hlavního města Prahy, Kongresová 1666/2, 14000 Praha 4, ID: rkiai5y, rozhodnutí č.j. KRPA-376983/ČJ-2017-001357 ze dne 23.10.2017 k rozhodnutí OŘ Policie PRAHA III č.j. KRPA-376983-2/ČJ-2017-001357 ze dne 23.10.2017
 • Kriminalistický ústav Praha, ID: 4ex7c9p, rozhodnutí č.j. KUP-8329-1/ČJ-2017-2305K0 ze dne 20.10.2017


Věc: Stížnost na výše uvedená rozhodnutí Policie ČR Policejnímu prezidiu Policie ČR
Odvodnění stížnosti
 1. Asociace Cannabis is The Cure, z.s. podala dne 9.10.2017 Policejnímu prezidiu Policie ČR obsáhlou žádost o informace.
 2. Policejní prezidium v rozhodnutí ze dne 13.10.2017 pod č.j. PPR-27900-6/ČJ-2017-990140 žádané informace v bodech 1-10 zopakovala a uvedla, že je nechá zajistit jednotlivými útvary, s čímž jsme pro oprávněnost souhlasili, stejně tak bylo naprosto oprávněné prodloužení lhůty pro obsáhlost a členění žádosti.
 3. Jak jsme ale uvedli ve stížnosti Policejnímu prezidiu k rozhodnutí ředitele NPC ze dne 17.10. 2017 č.j, NPC-1668/ČJ-2017-2200KR a dodali NPC chybějící rozhodnutí agenta NPC, ke kterému se ředitel NPC nevyjádřil, rozhodně jsme nesouhlasili, aby nám jednotlivé útvary policie posílali svá separátní rozhodnutí a navíc chybně označená, kdo je žadatelem a komu je rozhodnutí určeno, nebo bez odpověděli na všechny otázky se zájmem asociace Cannabis is The Cure,z.s. toto zjišťování informací uhradit dle ceníku, ne jak nám např. uvedlo Krajské ředitelství policie Olomouckého kraje v rozhodnutí č.j. KRPM-128907/ČJ-2017-1412UO dne 24.10.2017 v příloze a jen v určitých otázkách odkazovalo na jiná rozhodnutí policie v dřívějším období. Uvedená odkazovaná rozhodnutí policie ať policie cituje jako zdroj vydaných informací pro danou žádost ze dne 9.10.2017 a ať informace Policejní prezidium vydá souhrnně.
 4. Nejen že separátní rozhodnutí policie znamenají separátní opravné prostředky a přidělání práce, ale nemohou zohlednit komplexní rozhodnutí s informacemi. Příklad: Jak je vidět z rozhodnutí Krajského ředitelství policie Olomouckého kraje č.j. KRPM-128907/ČJ-2017-1412UO ze dne 24.10.2017 na žádost číslo jedna, Krajské ředitelství policie Olomouckého kraje eviduje žádosti o policejní ochranu až od roku 2011, avšak v roce 2009 a 2010 byly žádosti o policejní ochranu adresovány právě Policejnímu prezidiu (vyřizoval ředitel NPC). Stejně tak k žádosti číslo 3 A, 3B lze doložit jak obvinění Dušana Dvořáka v trestním řízení, tak odložené obvinění, resp. neprokázané obvinění policií Olomouckého kraje, ale také hl. města Prahy.
 5. Rozhodně nemůžeme akceptovat některé odpovědi Krajského ředitelství policie Olomouckého kraje v rozhodnutí č.j. KRPM-128907/ČJ-2017-1412UO dne 24.10.2017 a žádáme, aby v souhrnném rozhodnutí Policejní prezidium uvedlo všechny žádané informace, abychom obstrukci s odkazováním na jiná rozhodnutí nemuseli stěžovat. Jsou-li s vyhledáváním náklady, nechť jsou zohledněny.
 6. Konkrétně nemůžeme v souhrnné rozhodnutí akceptovat vědomě nepravdivou odpověď, jako je odpověď na žádost číslo 2 s neuvedením žádného šetření trestních podnětů (míněno výše uvedené rozhodnutí) , když policii bylo podáno množství trestních podnětů a není uveden ani, ten který prostějovské policii v červnu 2011 zakázala šetřit důvodně podezřelá vedoucí OSZ v Prostějově JUDr. Kezniklová, rozhodně také podněty šetřilo olomoucké krajské ředitelství policie v březnu 2011 (uvedl jeho ředitel) a stížnosti na nešetření trestních podnětů šetřilo i vnitřní oddělení olomoucké krajské policie, stejně tak tyto podněty šetří prostějovská policie v roce 2017 i přes evidentní střet zájmu a naší stížnost s žádostí o vyloučení. Dodejme, že podněty opakovaně od roku 2010 šetřila centrála pro organizovaný zločin a vždy bez odůvodnění odkládala. Podněty také šetřila Policie Praha III a rovněž odkládala. Všechny čísla jednací rozhodnutí a útvary policie a data rozhodnutí žádáme vydat souhrnně!
 7. Stejně tak žádáme, aby policie (také pražská) řádně v souhrnném rozhodnutí Policejního prezidia odpověděla na žádost 1 .B a neodkazovala nás na bývalá rozhodnutí, jde o dotaz na konkrétní ustanovení konkrétního předpisu, na základě kterého došlo k odmítnutí žádosti o policejní ochranu při ochraně životů a zdraví, ne o slohové cvičení, č.j. odkazovaného rozhodnutí pak může být uvedeno jako zdroj.
 8. Stejně tak žádáme, aby policie (také pražská) řádně v souhrnném rozhodnutí Policejního prezidia odpověděla na žádost číslo 3A a 3B a uvedl všechna trestní a přestupková řízení a Krajské ředitelství policie ještě do 3B doplnilo č.j. a datum rozhodnutí k pořádkové pokutě Dušanu Dvořákovi za absenci u výslechu k druhému trestnímu řízení v roce 2011 ve výši 10.000,- Kč zcela uhrazené v roce 2012
 9. Rozhodně trváme v souhrnném rozhodnutí Policejního prezidia na zodpovězení otázky číslo 3 B, kdy odkazovaná rozhodnutí mohou být jako zdroj, citujme: „Sdělte, zda se obvinění Dušana Dvořáka v letech 2010 – 2017 za nedovolenou výrobu konopných se v některém z obvinění opíralo o důkaz, že zkonfiskované konopí a jeho produkty sloužily k toxikomanickým účelům a to obvinění označte.“ V žádném obvinění, obžalobě a rozsudku takový důkaz nebyl doložen, je-li, nechť je řádně uveden.
 10. Rozhodně trváme v souhrnném rozhodnutí na zodpovězení otázky číslo 6 dle jejího znění, nikoliv odkazování na jiná rozhodnutí, která mohou být uvedena jako zdroj informace, citujme „V letech 2009 – 2017 prostějovská policie se souhlasem a podporou OSZ a OS v Prostějově zkonfiskovala výzkumnickou farmu konopí 798 55 Ospělov 6. A. Sdělte (1) počet zkonfiskovaných rostlin konopí v jednotlivých letech 2009 – 2017 a celkový (2) váhový objem a (3) celkový přepočtený obsah THC v jednotlivých letech 2009 – 2017. B. Dále samostatně uveďte počet/váhový objem/typ jiných zkonfiskovaných konopných produktů (masti, oleje, tobolky, tinktury, výtažky, semena apod) v jednotlivých letech 2009 – 2017 a jejich přepočtený obsah THC.“
 11. Totéž je žádáno u žádosti číslo 7 určené nejen Policii Olomouckého kraje, ale i Hl. města Prahy, citujme: „K otázce 5 a 6 sdělte, zda policie v letech 2009 – 2017 v některé z výše uvedených konfiskací doložila důkaz, že zkonfiskované konopí a jeho produkty nesplňují kriteria kvality léčebného konopí a překročení limitů při dané konfiskaci označte (konfiskace dne, místo, č.j. protokolu, překročeny ty organické a anorganické parametry kvality“ Opětovně žádáme doložit konkrétní důkaz, pokud důkaz není, toto uvést.
 12. V souhrnném rozhodnutí je žádáno, aby Krajské ředitelství policie Olomouckého kraje řádně odpovědělo na otázku číslo 8. A, odkazované rozhodnutí citovalo jako zdroj. Pokud ještě prostějovská policie nemá výsledky měření za rok 2017, rozhodně by neměla opomenout v tabulce k žádosti číslo 6.A uvést počet roslin konopí v roce 2017, když další údaje zůstanou prázdné popř. s poznámkou.
 13. Stížnost na nevydání informace NPC k žádosti 9.A a 9.B jme již zaslali. V souhrnném vyjádření by rovněž nemělo absentovat, zvláště když jsme dokument doložili.
 14. K žádosti číslo 10 sdělujeme, že ať již bude v souhrnném vyjádření citováno rozhodnutí Kriminalistického ústavu či nikoliv, odpověď Kriminalistického ústavu na žádost 10. A je zcela účelová. Žádáme zcela explicitně sdělit, „na základě jakého předpisu mohou policisté v každém kraji postupovat při měření THC v konopí odlišně.“ Doložený postup policie Jihomoravského a Olomouckého kraje se liší nejméně o 50% ve výsledku měření obsahu THC, nejde o žádný bagatelní rozdíl.
Dne 24. 10. 2017


Dušan Dvořák, MMCA, předseda asociace Cannabis is The Cure,z.s.
Supervize zřizovateli Edukativní konopné kliniky: Ateliér ALF,z.s. , Konopí je lék, z.s. a Art Language Factory, z.s.


Příloha:


Žádané informace uvedené v žádosti ze dne 9.10.2017 (doložené-citované v rozhodnutí Policejního prezidia č. j. PPR-27900-6/ČJ-2017-990140 dne 13. 10. 2017) k vydání evidence policejních řízení vedoucího výzkumu Konopí je lék (Cannabis is The Cure) Dušana Dvořáka, narozeného 12. ledna 1962, trvale bytem 798 55 Ospělov 6 a nevládních organizací Cannabis is The Cure, z.s., IČO 26670232, Ateliér ALF, z.s., IČO 22680101, Konopí je lék, z.s., IČO 22727281, Art Language Factory, z.s., IČO 22724303 a Sdružení podpory Olomoucké nadace filantropů a mecenášů, z.s., IČO 70631298

1. A. Pod jakými čísly jednacími vedla Policie ČR a MV ČR od 21. srpna 2009 do 21.srpna 2015 žádosti Dušana Dvořáka a výše uvedených nevládních organizací o policejní ochranu výzkumu Konopí je lék (Cannabis is The Cure), Edukativní konopné kliniky v Praze a výzkumnické farmy v Ospělově atd.. B. Jaká právní argumentace vedla Policii ČR a MV ČR v uvedeném období k neposkytnutí policejní ochrany.

2. Od roku 2009 podává Dušan Dvořák a výše uvedené nevládní organizace zapojené do výzkumu trestní oznámení na státní orgány (státní zastupitelství a justice) za trestné činy spáchané proti členům výzkumu, policie je však vždy odkládá a nešetří, přestože jsou dokládána těžká ublížení na zdraví i s následkem smrti. MV ČR dne 22.8.2017 pod č.j. MV- 2007-20/KM-2017 uvedlo a doložilo, že dne 10.8.2017 předalo Msp ČR dokumentaci mučení občanů zapojených do výzkumu Konopí je lék (Cannabis is The Cure) státními orgány, které Msp ČR dne 11. 8. 2017 založilo do spisu č.j. MSP-623/2017-OSV-OSV, aniž by zahájilo kárné řízení s odpovědnými funkcionáři justice a státních zastupitelství. Msp ČR dne 30. 8. 2017 č.j. MSP-5912017-OSV-OSV/3, dne 4.9.2017 č.j. MSP623/2017-OSV-OSV/5 a dne 18.9.2017 č.j. MSP-/2017-OSV-OSV/2 uvedlo, že se touto trestnou činností nebude zabývat, protože nebude suplovat nešetření trestních podnětů a nečinnost policie. A. Sdělte - označte policejní útvar/y, č.j. a datum rozhodnutí, pod kterými policie tyto trestné podněty „šetřila“ a odložila B. Sdělte č.j. a datum rozhodnutí, pod kterými MV ČR šetřilo stížnosti na policii, že podněty nešetří. C. Sdělte, na základě jakého ustanovení, jakého zákona MV ČR dokumentaci mučení občanů zapojených do výzkumu předalo k prošetření Msp ČR (č.j. MV- 2007-20/KM-2017), nikoliv policii. D. Pokud na základě tohoto sdělení MV předá podnět k prošetření této trestné činnosti policii, sdělte policejní útvar, datum a č.j. , pod kterým tak učinila, k čemuž vám zasílám výpověď z výslechu dne 6.10.2017 č.j. KRPM– 106813-12/ČJ – 2017- 141215 s důkazy trestné činnosti, kdy je zcela absurdní, aby věc šetřili důvodně podezřelí prostějovští policisté.

3. Od roku 2010 byl Dušan Dvořák opakovaně obviněn (Prostějov 2010 - 2017: TČ za nedovolenou výrobu konopných drog, 29.1.2011 přestupek za absenci výslechu a pokuta 10.000 Kč, Olomouc 2014 - přestupky dne 7.4.2014 spojené s umístěním na PZS, Praha: 17.11.2010, přestupek za happening Revoluce s kytkou v ruce, 2011 TČ za vyhrožování zkorumpovaným poslankyním). A. Sdělte čísla jednací a lokaci policie při obvinění Dušana Dvořáka v letech 2010 - 2017 a k nim přiřaďte jednotlivá ustanovení trestního nebo přestupkového zákona, která dle policie Dušan Dvořák porušil a pokud za zkonfiskovanou úrodu konopí v roce 2017 v Ospělově ještě nedošlo k obvinění a věc je vedena jako podezření, uveďte č.j. tohoto šetření. B. Uveďte č.j., datum a lokaci policejního útvaru, který v letech 2010 – 2017 Dušana Dvořáka vyšetřoval s podezřením na jím spáchaný TČ/přestupek, ale k obvinění nedošlo, přičemž uveďte ustanovení předpisu, z jehož porušení byl Dušan Dvořák podezřelý. C. Sdělte, zda se obvinění Dušana Dvořáka v letech 2010 – 2017 za nedovolenou výrobu konopných se v některém z obvinění opíralo o důkaz, že zkonfiskované konopí a jeho produkty sloužily k toxikomanickým účelům a to obvinění označte.

4. V letech 2011 – 2016 šetřila Policie Praha III trestní oznámení na konkrétní fyzické osoby, které zneužily povinnosti při správě svěřeného majetku Edukativní konopné kliniky, za podvody, krádeže, poškozování cizích práv, ublížení na zdraví atd., které podal Dušan Dvořák, jeho rodina, Art Language Factory,z.s. a Cannabis is The Cure,z.s. Sdělte č.j., pod kterými toto oznámení policie šetřila a datum rozhodnutí, kterými je odložila.

5. V prosinci 2011 a září 2012 policie provedla domovní prohlídky Edukativní konopné kliniky, Ateliér ALF Bořivojova 90, 130 00 Praha 3. A. Sdělte čísla jednací, pod kterými byly domovní prohlídky realizovány. B. Dále označte soud, datum a číslo jednací, kterým byly domovní prohlídky policii schváleny. C. Uveďte čísla jednací policejních protokolů o zabaveném majetku v Edukativní konopné klinice a D. Uveďte počet/váhový objem/typ v Edukativní konopné klinice zkonfiskovaných konopných produktů (rostliny, květy, masti, oleje, tobolky, výtažky, semena apod).

6. V letech 2009 – 2017 prostějovská policie se souhlasem a podporou OSZ a OS v Prostějově zkonfiskovala výzkumnickou farmu konopí 798 55 Ospělov 6. A. Sdělte počet zkonfiskovaných rostlin konopí v jednotlivých letech 2009 – 2017 a celkový váhový objem a celkový přepočtený obsah THC v jednotlivých letech 2009 – 2017. B. Dále samostatně uveďte počet/váhový objem/typ jiných zkonfiskovaných konopných produktů (masti, oleje, tobolky, tinktury, výtažky, semena apod) v jednotlivých letech 2009 – 2017 a jejich přepočtený obsah THC.

7. K otázce 5 a 6 sdělte, zda policie v letech 2009 – 2017 v některé z výše uvedených konfiskací doložila důkaz, že zkonfiskované konopí a jeho produkty nesplňují kriteria kvality léčebného konopí a překročení limitů při dané konfiskaci označte (konfiskace dne, místo, č.j. protokolu, překročeny ty organické a anorganické parametry kvality)

8. A. Dne 19.6. 2016 bylo prostějovské policii, OSZ a OS v Prostějově oznámeno, že v Ospělově jsou pěstovány odrůdy konopí Charlotta (Charlottina pavučina) a jednotlivé fenotypy byly v řádcích označeny a lze předpokládat, že tyto řádky byly označeny jako samostatná stopa, když je 17.10.2016 policie zkonfiskovala. Sdělte, jaké výsledky obsahu THC policie v roce 2016 naměřila a pokud byla uvedena nějaká bližší specifikace, toto uveďte. B. Uveďte jaké složení THC mělo konopí zkonfiskované v Ospělově dne 4.9.2017

9. Dne 28.9.2009 agent NPC při otevření Konopné apatyky královny koloběžky první, Ateliér ALF, Bořivojova 90, Praha 3 v zápisu č.j. NPC-/ČJ-2009 -009221 ze dne 28.9.2009 ze slavnostního otevření uvedl, že policejní sledování agenta se děje podle §§ 69 a 70 zákona č 283/2007 Sb.. Zákon č.283/2007 je však pouze jedno paragrafové sdělení Ministerstva financí ČR ze dne 5. listopadu 2007 o vydání výměru MF č. 08/2007, kterým se mění seznam zboží s regulovanými cenami vydaný výměrem MF č. 01/2007 a Ministerstvo financí podle ustanovení § 10 zákona č. 526/1990 Sb., o cenách, ve znění pozdějších předpisů, sděluje, že dne 26. října 2007 vydalo výměr MF č. 08/2007, kterým se mění seznam zboží s regulovanými cenami vydaný výměrem MF č. 01/2007. Výměr je publikován v Cenovém věstníku částka 12/2007 ze dne 31. října 2007 a nabývá účinnosti dne 15. listopadu 2007. A. Sdělte, na základě jakého ustanovení jakého předpisu bylo sledování agentem NPC konáno B. Sdělte, zda bylo sledování 28.9.2009 realizováno z popudu prostějovské policie a OSZ v Prostějově a pokud ne, z jakého popudu. Dne 4.12.2009 předal Dušan Dvořák při předávání vládní ceny ministryni zdravotnictví konopné produkty a mezi nimi i konopný výtažek, u kterého kriminalistický ústav naměřil přes 60% THC. Věc z podnětu MZ ČR vyšetřoval NPC, který však nezahájil trestní řízení. C. Na základě jakého ustanovení jakého zákona nebylo jednání Dušana Dvořáka NPC kvalifikováno jako trestný čin.

10. Do konce roku 2015 policie uváděla, že nemá žádný předpis, který by stanoval, jak má policie určit tzv. stopu (např. kolik rostlin konopí má být min./max. v jedné stopě) a jak má policie postupovat při určení vzorku konopí k měření obsahu THC. Jak uvedla na dotaz Open Royal Academy policie Jihomoravského kraje – viz níže v příloze –, při postupu nejprve zváží celou rostlinu a následně oddělí listy, okvětí a květy od stonků, větviček a semen a oddělenou část tuhých neprosítovaných částí dopočítává s nulovým obsahem THC. Policie Olomouckého kraje ale uvedla, že rostliny neváží. A. Sdělte, na základě jakého předpisu mohou policisté v každém kraji postupovat při měření THC v konopí odlišně. B. Sdělte, zda byl od roku 2015 vydán nějaký předpis, který by specifikoval tzv. stopu a určil, jak má policie postupovat při určení vzorku konopí k měření obsahu THC a tyto definice (stopy/vzorku k měření) citujte.“

---------------------------------------
Od:
Medical Cannabis Social Club <dusan.dvorak@konopijelek.cz>
Datum: 2. listopadu 2017 22:02
Předmět: Re: Dušan Dvořák, MMCA, 12.1.1962, 798 55 Ospělov 6, čj. SPR ÚS 13/ 17
Komu: Česká pošta <ceskaposta@cpost.cz>, Elektronická podatelna MV ČR <posta@mvcr.cz>, Kancelář veřejného ochránce práv <epodatelna@ochrance.cz>

Důkaz k vymazaní Datové schránky Dušana Dvořáka od 22.1.-27.7.2017 a stížnosti na jednání České pošty,s.p. evidované podatelnou Ministerstva vnitra ČR pod č.j. MVCRX03OXR2U.

V příloze dokládám nejen rozhodnutí České pošty, s.p. ze dne 21.10.2017, že Datový trezor datové schránky Dušana Dvořáka vyprší až dne 21.11.2017

Oznamuji, že ke dni 17.11.2017 žádám přeposlání veškeré pošty adresované do datové schránky Dušana Dvořáka automaticky do datové schránky asociace Cannabis is The Cure,z.s., viz níže, zastupující dle § 50 tr.ř. a 441 o.z. oběti trestné činnosti a diskriminované občany také dle o.s.ř. a s.ř.s., ve které jsem předsedou správní rady a oprávněn takové zmocnění přijmout.

Bude zasláno datovou schránkou asociace bez důkazních příloh včetně rozhodnutí předsedy Vrchního soudu v Olomouci ze dne 27.10.2017 č.j. S 291/2017, že datová schránka je nefunkční, když obdobně se vyjádřilo na jaře MZ ČR a bylo České poště,s.p. zasláno.

Dne 2.11.2017
Dušan Dvořák v kopii Veřejnému ochránci práv


Dne 27. října 2017 12:24 Medical Cannabis Social Club <dusan.dvorak@konopijelek.cz> napsal(a):
Věc: Stížnost na odvolací a zamítavé rozhodnutí ředitele doručovacích a účelových sítí České pošty, s.p. ze dne 17.10.2017 č.j. ČP/220428/17-P DÚS SM adresované rovněž VOP a Ministerstvu vnitra ČR k rukám ministra jako zákonném garantu Datových schránek a instituci odpovědné za Českou poštu,s.p. a Ústavnímu soudu k č.j. SPR ÚS 13/17 (oprávněnost zastoupení z důvodu diskriminace státními orgány k tomuto účelu dle občanského a trestního zákoníku a občanského soudního a správního řádu - advokacii - zřízenou právnickou osobou) ve spojení s příkazem VOP a Ministra vnitra ČR řediteli České pošty, s.p., aby odesilateli a adresátům vysvětlil, na základě jakého zákonného opatření byla z Datové schránky Dušana Dvořáka ID: r8u3nhx a v jakém období a na čí pokyn vymazána veškerá příchozí a odchozí pošta (cca 600 příchozích/cca 600 odchozích rozhodnutí) za období od 22.1.2017 – 27.7.2017 a dokdy zajistí Česká pošta,s.p. NÁPRAVU DAT a MV ČR garantovaná data se v Datové schránce obnoví.
První rok Datové schránky byla Českou poštou,s.p. garantována evidence pošty bez dokoupení Trezoru. Pokud snad byl pro první rok Datové schránky stanoven limit dat, na základě jakého odůvodnění byla vymazána korespondence právě a jen za toto období leden - červenec 2017 a ne jako u jiných datových schránek, kde jsou data vymazána po překročení limitu od těch zcela posledních (příchozí/odchozí a časově souměrně) směrem k novějším dle limitu kapacity.
Je nebo není první rok Datové schránky s garancí všech dat u všech druhů právnických a fyzických osob?
Děkuji za přijetí opatření a výklad
Scan vymazané příchozí pošty posílám přílohou, analogicky vymazáno u odchozí pošty.
Dušan Dvořák, MMCA