Ministru vnitra ČR k odvolacímu/rozkladovému řízení na rozhodnutí policie ke dni 17.11.2016


Sdělte prosím v souladu se zákonem o svobodném přístupu k informacím č. 106/1999 Sb. elektronicky, pod jakým číslem jednacím vedete níže uvedené odvolání a stížnost na rozhodnutí policie Olomouckého kraje ze dne 9.11.2016 nešetřit bez odůvodnění již 9 let trestní podněty na organizovaný zločin s důsledky zabití a zmrzačení konkrétních občanů doložené soudními znalci již v roce 2011 (viz http://soudniznalec.blogspot.cz/ a viz též příloha se znaleckým posudkem z 28.8.2016 od MUDr. Jiřího Švarce na falšování soudně znaleckých posudků v rozporu s § 107 t.ř. na vedoucím výzkumu Konopí je lék (Cannabis is The Cure) Dušanu Dvořákovi, aby se spáchané zločiny justice a exekutivy nemohly projednat) a dále také na odvolání ze dne 9.11.2016 nevydat potřebné informace a sdělte, na základě jakého ustanovení správního řádu od roku 2012 opakovaně ignorujete v rozhodnutí, nyní ze dne 9.11.2016 č.j. MV 139179-3/ KM-2016 podanou stížnost na policii zaslanou také do tohoto správního řízení na opakované nešetření trestních podnětů na organizovaný zločin soudců a státních zástupců doložený soudním znalcem s případy zabití a zmrzačení nešetřený k tomu určenou Národní centrálou pro organizovaný zločin, což jste na straně 4 dne 9.11.2014 č.j. MV 139179-3/ KM-2016 pouze s předmětným číslem jednacím policie citovali, nikoliv však řešili v stížnostním postupu dle správního řádu, když takto jedná tento sbor policie pod jiným názvem od roku 2012 opakovaně, naposledy dne 27.10.2016 č.j. NCOZ-7804-1/ČJ-2016-410066, když opětovně odmítl útvar pro organizovaný zločin trestně stíhat konkrétní zločinecky a organizovaně jednající státní zástupce a soudce, kteří důkazně a doložitelně lžou v rozhodnutích od roku 2010, že konopí je prekurzor a podobné doložitelné bludy a trestní fauly a nešetří spáchané zločiny, aby mohl drogový byznys vzkvétat a občané být v rozporu s důkazy netrestnosti dle §§ 28 a 31, odst. 1 t.z., judikaturou, úmluvami a zákony kriminalizováni a věc neřešil Soudní dvůr (o prekurzorech rozhoduje členská země), seznam kárných provinění této organizované zločinecké skupiny je přehledně uveden včetně judikatury a důkazů na http://european-cannabis.blogspot.cz/

Děkuji za váš zájem o právní stát nejen k 17.listopadu 2016

Dušan Dvořák, MMCA, nar. 12.1.1962, 798 55 Ospělov 6, doručte prosím elektronicky

Přílohy znalecký posudek ze dne 28.8.2016 a níže podání ze dne 9.11.2016


Dušan Dvořák, MMCA, nar. 12.1.1962, 798 55 Ospělov 6 zastoupen pro stížnost a odvolání z důvodů diskriminace odlišné víry, vědeckého a světového názoru a zdravotního postižení dle předmětných ustanovení o.s.ř. a s.ř.s. a t.ř. (posledních 8 let permanentně trestně stíhán, 10x obviněn za realizaci výzkumu nebo jeho aktivity, nejčastěji dle § 283 TZ) nevládní organizací Cannabis is The Cure, z.s. IČ: 26670232 Tylova 963/2 779 00 Olomouc, doručovací adresaOpen Royal Academy, Přichystalova 180/14, 779 00 Olomouc 


Ministerstvo vnitra - stížnost ministru vnitra
a dále stížnost nezkorumpovanému
státnímu zastupitelství, existuje-li

prostřednictvím 

Policie ČR 
Újezd 12
79601 Prostějov 


Věc: Stížnost a odvolání na rozhodnutí P ČR č.j. KRPM-112326-36/TČ-2016-141271 ze dne 5.11.2016 a č.j. KRPM-140058-3/ČJ-2016-1412 UO ze dne 7.11.2016 ve spojení s rozhodnutím č.j. KRPM-140058-4/ČJ -2016- 1400AP ze dne 8.11.2016 (viz příloha) a urgence MV ČR k žádanému rozhodnutí ve věci stížnosti a odvolání na rozhodnutí útvaru pro organizovaný zločin opět nešetřit identifikovanou prostějovskou organizovanou zločineckou skupinu (opakovaně a vždy bez odmítáno odůvodnění) a dále stížnosti/odvolání na rozhodnutí PČR, ve kterém doložila, že nemá informace, jak jinak než pěstováním a zpracováním konopí ochránit své zdraví v souladu s judikaturou a  §§ 28 a 31,odst. 1 TZ při nedostupné ceně (vysoce nekvalitní) canabisterapie až 50 tisíc Kč/měsíčně a paralelním konfiskování tohoto majetku a kriminalizaci občanů v hrubém rozporu s mezinárodními závazky a základy právního státu demokratické země! 


Obecně: Dne 22.10.2016 byl podán další trestní podnět a jednání důvodně podezřelé organizované zločinecké skupiny OČTŘ v Prostějově spojený s žádostí o informace - viz příloha a doklad o trestních podnětech v roce 2016 na http://nejvyssi-statni-zastupitelstvi.blogspot.cz/, kterou odmítá kárně/trestně řešit jak ministr spravedlnosti, tak vnitra, tak předsedové ÚS, NS, NZS, VSZ, KSZ v Olomouci a Brně - viz příloha s alibistickým rozhodnutím předsedy KS Brno ze dne 18.10.2016 St 84/2016 k důvodně podezřelé spolupachatelce soudkyni z OS Prostějov, přestože již 11.5.2011 soudní znalec doložil, že takovýmto jednáním OČTŘ dané soudkyně a státního zástupce došlo k zabití a zmrzačení občanů ve výzkumu a 90% zkonfiskovaných majetků se ztratilo a bylo od roku 2009 nejméně 15x žádáno o policejní ochranu a apoptoza buněk rakoviny kanabinoidy je odborně doložena od roku 1994. Věc se přitom má vždy posuzovat podle obsahu, a to včetně žádostí o informace a zde obsažených informací o páchané trestné činnosti. Žádáme odvolací orgán se osobně přesvědčit a dáváme k tomuto svolení s ohledem na zdravotnickou dokumentaci, že další zločin zástupci OČTŘ v Prostějově spáchali dne 17.10.2016 za situace, kdy všichni znali posudek MUDr. Jiřího Švarce ze dne 28.8.2016 č. 896 dokládající důkazy zfalšovaných posudků na Dušana Dvořáka v letech 2012 - 2014 (viz též potvrzující komplexní znalecký posudek znaleckého ústavu Bohnice k trestnímu řízení u OS Olomouc 5 Nt 111/2016) a za situace, kdy spolupachatelé zločinů v Prostějově byli dne 20.7.2016 obeznámení stejně jako ÚS, NSZ a NS o den později dne 21.7.2016 o unikátní odrůdě konopí Charlotta v Ospělově - viz příloha - a nedostupnosti této léčby občanům! Viz rovněž příloha - žádost o přezkum rozhodnutí VSZ Olomouc ze dne 25.10.2016 č.j. 1 SPR 107/2016 a stížnost na nevydání závazných pokynů k vyšetření trestné činnosti jako další důkaz krytí zločinů státními zastupitelstvími všech stupňů. 

Stížnost: Rozhodnutím č.j. KRPM-112326-36/TČ-2016-141271 ze dne 5.11.2016 trestní podnět opětovně pouze a jen vložila do spisu k obvinění stěžovatele/odvolatele s důkazy jejich trestné činnosti namísto prošetření spáchání zločinu a aplikace §§ 28 a 31, odst. 1 TZ dle evropské a české judikatury. Copak mohou podezřelí pachatelé vyšetřovat sami sebe, a to včetně OSZ a OS Prostějov? V právním státě nikoliv! Věc je stěžována pro porušení správního i trestního řádu a musí být MV prošetřena dle zákona, nejen alibisticky předána spoluchatelům na OSZ Prostějov, které pak v páchání trestné činnosti pokryje KSZ, VSZ a NSZ a v justici jako důvodně podezřelí spolupachatelé uvedených zločinů!
Odvolání: rozhodnutím č.j. KRPM-140058-3/ČJ-2016-1412 UO ze dne 7.11.2016 ve spojení s ve spojení s rozhodnutím č.j. KRPM-140058-4/ČJ -2016- 1400AP ze dne 8.11.2016 policie neodpověděla na většinu otázek. 

Odpověď na otázky 1 -10 neobsahovaly tyto informace: 

Číslo jedna: přestože má policie v trestním řízení povinnost již nepotřebný NTB vydat dle stížnosti dle odst. 3. § 80 T.Ř. (věc se posuzuje dle obsahu!), dosud NTB nevydala, ač byl dne 17.10.2016 zkonfiskovaný a je to důležité pro desítky správních a trestních řízení včetně stížnosti u ÚS a ESLP, jak je policii známo z trestního podnětu a v rozhodnutí policie absentovala takdy tak policie učiní, což z žádosti jednoznačně vyplývalo a zkopírování souborů z NTB trvá 5 minut a věc není jinak důležitá pro trestní řízení. Odvolací orgán je žádán nařídit policii, aby kromě data vydání NTB též vydala žádanou informaci k ustanovením a judikatuře k náhradě škody při porušování práva a spravedlivý proces v důsledku znemožnění použití důkazů státními orgány - zde zkonfiskovaný NTB důvodně podezřelými pachateli z OČTŘ v Prostějově. 

Číslo dva: Odvolací orgán je žádán nařídit policii, aby vydala žádanou informaci, zda měla či neměla povinnost vydat konopí, když podezřela organizovaná zločinecká skupina v Prostějově již od roku 2010 a trestního řízení č.j. 2 T 104/2010 důkazně ví, že je konopí užíváno s vědomím lékaře a že jakmile bylo možné jej předepsat, tak se tak v prosinci 2014 stalo a bylo policie doloženo na důkazu. To, zda někdo něco podepsal policii při vstupu do CPZ (konaného bez řádného odůvodnění - dodnes nezdůvodněno zadržení/zatčení!) je zcela irelevantní! 

Číslo tři: Odvolací orgán je žádán nařídit policii, aby vydala žádanou informaci, zda - když policie v obvinění a OSZ v obžalobě a OS Prostějov v příkazu k domovní prohlídce opakovaně bez důkazu uvádí, že je v Ospělově vyráběn Dronabinol - lze vyrábět Dronabinol nebo THC bez laboratoře, které se v Ospělově při konfiskacích v letech 2009 - 2016 nikdy nenašly (a separace látek z konopí je zrůdnost farmamafie obchodující s lidským zdravím s vědomě neúčinnými separovanými produkty), a dále, aby policie sdělila žádanou informaci, zda je konopí prekurzor, protože na základě této lži pak zkorumpovaná justice od roku 2010 - 2016 včetně talárové mafie na NS a ÚS a ESLP a EK zakazuje poškozeným členům výzkumu Konopí je lék (Cannabis is The Cure) - obžalovaným v rozporu s mezinárodními závazky,judikaturou a základním právem na spravedlivý proces, právem na zákonného soudce a trestu toliko na základě zákona přístup k Soudnímu dvoru, přestože konopí není v zákoně o prekuzorech drog uvedeno a znalecký ústav PřF UP to vyloučil rovněž, stejně tak znalci, leč žádný útvar policie tyto zločince a lháře nestíhá a neobviní, protože jde o justičně exekutivní korupci a kartel řízený přímo ústavními činiteli. To samozřejmě policii vůbec neviviňuje a s ohledem na spáchané zločiny jde o nepromlčitelné skutky, za které mohou být při změně politické situace postaveni před soud a souzeni. 


Číslo čtyři: Odvolací orgán je žádán nařídit policii, aby vydala žádanou informaci, zda již má, či nemá nové informace, jak jinak než pěstováním a zpracováním konopí (vlastněném v případě konfiskace v Ospělově řadou právnických a fyzických osob) ochránit své zdraví v souladu  úmluvami, judikaturou a zákony, když policie v citovaném rozhodnutí uvedla, že tyto informace nemá a opět dne 17.10.2016 konfiskovala výzkumnickou farmu v Ospělově při vědomí opakovaných žádostí o spolupráci všemi stupni OČTŘ v ČR, zejména pak v Prostějově. Takové jednání je vědomý zločin, nikoliv jen nedbalostní skutek arogantního státem krmeného cynického papaláše s razítkem ČR. 


Číslo pět: Odvolací orgán je žádán nařídit policii, aby vydala žádanou informaci,  zda je (prostějovská) policie či OSZ povinno seznámit občana s důvodem zatčení/zadržení a držení v cele dokonce více než 24 hodin a zda, když toto nebylo, porušil důvodně podezřelý  st. zástupce zákon. Dodejme, že daný st. zástupce paralelně v té samé době přikázal prostějovské policii šetřit prostějovskou policií opět nešetřené opakované hrubé pomluvy Prostějovského večerníku, nyní, že si Dušan Dvořák na marihuaně založil výnosný byznys a zřejmě v domnění, že "kamarádům" podvodníkům z Prostějovského večerníku konfiskací NTB dne 17.10.2016 policii důvodně podezřelý st. zástupce ulehčí práci, leč žádné takové důkazy v NTB st. zástupce a policie nenajde, protože ani neexistují a st. zástupci i policii je toto dobře známo.  


Číslo šest: Odvolací orgán je žádán nařídit policii, aby vydala žádanou informaci,  zda existují občané Ospělova zasílající policii v rozporu s trestním i přestupkovým zákonem fotografie z výzkumnické farmy v Ospělově formou ano/ne a kolik celkem. Není nutno uvádět jména. 


Číslo sedm: Odvolací orgán je žádán nařídit policii, aby vydala žádanou informaci,  zda souseda z Ospělova  s jednou kytkou konopí a zahrádce zkonfiskovanou rovněž dne 17.10.2016 udal někdo z Ospělova formou ano/ne.  


Číslo osm: Odvolací orgán je žádán nařídit policii, aby vydala žádanou informaci, odkud konkrétně (lokalizovat) téměř dva měsíce před konfiskací dne 17.10.2016 pozorovala růst odrůdy Charlotta na výzkumnické farmě v Ospělově, jak je uvedeno v protokolu k domovní prohlídce, když jediným volným místem je zprava buď parcela souseda zastupitele odkud byla pořízena fotografie visící na služebně prostějovské policie (je pravděpodobně z roku 2014), nebo od příbuzných zastupitele zleva od pozemku farmy, kde každoročně roste konopí a 100 metrů vedle se každoročně vesele policejně konfiskuje, nebot daná věc doloží/vyvrátí důkazy o další trestné činnosti prostějovské policie přistupující k věci ryze selektivně dle účelového zájmu ochrany vlastí trestné činnosti. Sdělení, že by tak bylo mařeno vyšetřování je zcela účelové a směšné. Sdělení, že policie fotodokumentaci z pozorování nepořizovala jen toto podezření zpevňuje a odůvodňuje. 

Dne 9.11.2016
Dušan Dvořák, MMCA, předseda správní rady