Stav šetření organizovaného zločinu veřejné moci ve věci konfiskací a kriminalizací výzkumu a aplikace cannabisterapie po 11. září 2016
I.             Fakta

Fakta o zločinech jsou doložitelná nejen ze spisů obecních, odvolacích, dovolacích soudů a státních zastupitelství odmítnutých vždy projednat ústavním soudem s vědomě nepravdivým tvrzením, že konopí je prekurzor, pod  č.j. II. ÚS 664/12, IV. ÚS 4859/12, II. ÚS 1311/13, II. ÚS 289/14, I. ÚS 2431/15, II. ÚS 3196/15, III. ÚS 396/16 Věc: výroba a distribuce konopných drog členy výzkumu Konopí je lék (Cannabis is The Cure).

1)    Prospěch cannabisterapie nejen na léčbu rakoviny, diabetes a roztroušenou sklerózu a zločiny proti lidskosti napáchané orgány veřejné moci konfiskacemi konopí zejména občanům v léčbě a výzkumu cannabisterapie (od roku 2010 dle §§ 401 a 149 odst. 4 Trestního zákoníku) jsou známy odpovědným osobám v parlamentu, vládě, ministerstvu spravedlnosti, vnitra, zdravotnictví, justici, státním zastupitelství a policii od 30. ledna roku 2008, resp. zveřejnění judikátu Nejvyššího soudu o netrestnosti cannabisterapie (netrestnost od roku 2010 dle §§ 28 a 31 odst. 1. Trestního zákoníku a unijní judikatury) a dále prvního předloženého legislativního návrhu vedoucího výzkumu Cannabis is The Cure (Konopí je lék) Dušana Dvořáka, MMCA s podporou 77 signatářů petice a iniciativy „Konopí je lék“ ze dne 21. 3. 2008 a založení na sv. Bastilu dne 14. 7. 2008 a následná registrace odborné společnosti Konopí je lék,z.s. se sídlem na výzkumnické farmě v Ospělově.

2)    Od sv. Václava dne 28.9.2009  byla Policie ČR a ministr vnitra členy výzkumu více než 15 x zcela marně žádáni o policejní ochranu výzkumu a poslední žádost byla ministru a policejnímu prezidentovi podána téměř měsíc před pátou konfiskací výzkumnické farmy v Ospělově dne 3. 9. 2014.

3)    Zločiny proti lidskosti spáchané orgány veřejné moci nejen konfiskacemi výzkumnické farmy v Ospělově a Edukativní konopné klinice v Praze byly opakovaně doloženy v trestních podnětech členů výzkumu státnímu zastupitelství (od roku 2009, VSZ Olomouc) a justici (od roku 2010, OS Prostějov) na důkazech i s přípisem soudního znalce ze dne 11. 5. 2011, že byli jednáním veřejné moci zabiti a zmrzačeni lidé.

4)    Zločiny, které jsou však vždy státním zastupitelstvím a policií zakázány vyšetřovat a označovány bez odůvodnění za nedůvodné,  jsou doloženy v trestních a správních spisech a dopisech členům vlády, justice a parlamentu v dopisech tisícovek občanů a nejméně 5 českých a moravských nevládních organizací asociace Open Royal Academy realizujících výzkum Cannabis si The Cure (Konopí je lék). 

5)    Ministerstvu spravedlnosti a ministru spravedlnosti byly spáchané zločiny veřejné moci doloženy s žádostí o přezkum a podání dovolání pro porušení zákonů nejvyšším a ústavním soudem ode dne 18.5.2012, neboť justice NS a ÚS věděla, že spáchané zločiny nikdo nešetří a k netrestnosti výzkumu a terapie se justice nikdy nevyjádřila a zcela vědomě mylně označila konopí prekurzorem, protože o prekurzorech rozhoduje členská země EU a jinak by porušení práva na informace, práva na výzkum a terapii a zákaz kartelu a neoznámení novelizací předpisů výroby konopí jako léku musel šetřit Soudní dvůr, neboť NS a ÚS odmítají předat předběžné otázky SDEU. Spáchané zločiny byly doloženy opakovaně všemi zřizovateli Edukativní konopné kliniky od roku 2011 také premiérovi, resp. všem premiérům do 11.9.2016. Zřizovateli Edukativní konopné kliniky jsou nevládní organizace Konopí je lék, z.s., Art Language Factory, z.s. a Ateliér ALF,z.s.

II.           Aktuální stav

Stav šetření organizovaného zločinu veřejné moci ve věci konfiskací a kriminalizací výzkumu a aplikace cannabisterapie po 11. září 2016

1.    Policie ČR - Národní centrála pro organizovaný zločin dne 13.9.2016 č.j. NCOZ-6401/ČJ-2016-410090-E uvedla, že žádný policejní orgán nemá v podmínkách právního řádu ČR zákonné oprávnění přezkoumávat rozhodnutí či stanovisko žádného státního zástupce a odmítla již popáté od roku 2011 (dříve ÚOOZ) šetřit trestní podnět na spáchané zločiny orgány veřejné moci, přestože GIBS opakovaně uvedla, že právě tento orgán má toto v kompetenci.

2.    Policie ČR dne 15. 9.2016 (mylně uvedeno 15. 8. 2016) č,j. KRPM- 113133-11/ČJ-2016-140OAP uvedla, že nemá žádnou informaci, jak jinak než pěstováním a zpracováním konopí lze ochránit své zdraví a realizovat výzkum v souladu s ustanoveními vylučujícími trestnost skutku dle judikatury a  §§ 28 a 31, odst. 1 Trestního zákoníku, zvláště pak za situace, když je cena cannabisterapie v limitu konopné vyhlášky č.236/2015 Sb. v ceně více než 50 tisíc Kč/měsíčně.

3.    Policie ČR dne 26.9.2016 č.j. PPR -25244-4/ČJ -2016-990140 uvedla, že součástí právního řádu ČR není žádný právní předpis, který by policii zakazoval šetřit zločiny spáchané soudci a státními zástupci.

4.    Policie ČR opakovaně od roku 2010 uvedla, že nikdy nezvážila konopí a jeho produkty při konfiskacích výzkumnické farmy v Ospělově a Edukativní konopné klinice v Praze a současně vždy vykázala nad limit obsahu THC, a opakovaně na EU uznaných odrůdách neomamného konopí.

5.    Policie ČR opakovaně od roku 2010 uvedla, že nemá žádný právní předpis, který by určoval, jaký vzorek konopí je určen k měření obsahu THC v konopí při pěstování a zpracování konopí bez povolení z plochy do 100 m2/osobu dle §§ 29 a 5. odst. 5 trestního zákoníku a bylo doloženo, že policie na jižní Moravě měří obsah THC zcela odlišně (váží celou rostlinu), než např. severní Moravě (neváží, nelze poznat, co váží, resp. deklaruje k propadnutí). Lze na soudně znaleckých analýzách doložit, že rozdíly obsahu THC dle vzorku určeného k měření mohou být až 100 násobné. Stejně tak lze doložit, že policie ignoruje používat unijní normu, nebo zákon o návykových látkách s definicí konopí jako celé nadzemní části rostliny včetně vrcholíku.